Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Regulaminy zobacz archiwum »

23 sierpnia 2012 09:51

Samorząd wychowanków

REGULAMIN SAMORZADU WYCHOWANKÓW

POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PYRZYCACH

Opracowany na podst. Art. 55 ust. 1 ustawy z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 96 poz. 425 z późniejszymi zmianami), Konwencji Praw Dziecka, Kodeksu Ucznia i Statutu PMOS.

1. Postanowienia ogólne.

a. Regulamin samorządu PMOS określa prawa i obowiązki uczestników zajęć.

b. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy uczestnicy zajęć w placówce.

c. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi PMOS wnioski i opinie we

wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich

jak:

· prawo do zapoznania sie z założeniami programowymi, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

· prawo do organizacji życia sportowego placówki, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie własnych

zainteresowań,

·  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rekreacyjnej zgodnie z

własnymi potrzebami i możliwościami;

· prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.

2. Zasady wyboru organów samorządu.

a. Jedynym reprezentantem ogółu wychowanków jest Rada Samorządu.

b. Spośród uczestników zajęć danego koła wybiera sie na drodze głosowania reprezentanta lub

reprezentantów (nie więcej niż trzech) do Rady Samorządu.

c. Reprezentanci wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

przewodniczącego oraz dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.

d. Kadencja Rady Samorządu trwa od października roku bieżącego do października roku następnego.

e. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach PMOS któregoś z członków Rady, uczestnicy zajęć

danego koła wybierają spośród siebie kolejnego reprezentanta. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach przewodniczącego lub zastępców, przeprowadza się wybory uzupełniające.

f. Wybór reprezentantów kół odbywa sie do końca września danego roku szkolnego. Wybory

przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza i skarbnika  najpóźniej do 15 października. Wybory uzupełniające przeprowadza sie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rezygnacji wychowanka z uczestnictwa w zajęciach i poinformowania o tym nauczyciela, opiekuna samorządu.

g. Spotkania Rady Samorządu odbywają sie nie rzadziej niż dwa razy w semestrze i są protokołowane w Zeszycie Protokołów Samorządu Wychowanków PMOS. Protokoły podpisywane są przez

przewodniczącego (lub w razie jego nieobecności przez zastępcę) oraz przez nauczyciela opiekuna

samorządu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2012 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pyda
Ilość wyświetleń: 365
23 sierpnia 2012 09:51 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
23 sierpnia 2012 09:51 (Kamila Pyda) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl