Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Regulaminy zobacz archiwum »

23 sierpnia 2012 08:08

Program profilaktyczny

   Program  Profilaktyczny Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach

 Pyrzyce 2009

 SPIS  TREŚCI  

 1. Założenia  Programu  Profilaktyki PMOS........................................................................... 3
 2. Podstawa  Programowa  a  program  profilaktyczny.......................................................... 3
 3. Cele  programu  profilaktycznego...................................................................................... 4
 4. Treści Programu Profilaktycznego...................................................................................... 4
 5. Program  Profilaktyczny PMOS......................................................................................... 5
 6. Przewidywane  osiągnięcia  uczniów................................................................................. 9
 7. Sposoby  realizacji.............................................................................................................. 9
 8. Ewaluacja........................................................................................................................... 9
 9. Przykładowe  scenariusze  zajęć  profilaktycznych.......................................................... 10

 

 ZAŁOŻENIA   Programu  Profilaktycznego PMOS 

 1.   Program  Profilaktyczny  został  opracowany  na  potrzeby  placówki  po  zdiagnozowaniu  środowiska  szkolnego.
 2. Analiza  ankiet wskazała,  że  PP  powinien obejmować  w  szczególności  działania  i  środki  stosowane  w  celu  zapobiegania  agresji,  przemocy i narkomanii.
 3. W  PP  przedstawiono  także  działania  mające  na  celu zapobieganie  takim  zachowaniom  problemowym  jak  brak  kultury  osobistej,  wagary,  brak  zainteresowania  nauką,  wczesna  inicjacja  seksualna  i  znieczulica  społeczna.
 4. Działania  realizowane  w  ramach   PP  dotyczą  także  osób  odpowiedzialnych  za  młodzież  tj.  rodziców,  opiekunów,  nauczycieli i instruktorów sportu.
 5. Osobą  kierującą  realizacją  PP  jest  instruktor – koordynator  powołany  przez  dyrektora  placówki.
 6. Poszczególne  elementy  programu (np.: proponowany  przez  autora  sposób  realizacji) mogą  ulegać  modyfikacji.

 CELE  PP 

 1. Ochrona  uczniów  przed  zagrożeniami.
 2. Reagowanie  na  pojawiające  się  zagrożenia.
 3. Pomoc  w  rozwijaniu  zdolności  do  samokontroli,  samoobserwacji.
 4. Osłabienie  czynników  ryzyka  przez  dostarczenie  adekwatnych  informacji  na  temat  skutków  zachowań  ryzykownych.

 TREŚCI  PP 

 1. Umiejętność  radzenia  sobie  z  własną  i  cudzą  agresją
 2. Sposób  bronienia  się (odmawiania)  przed  namowami  do  używania,  próbowania  środków  uzależniających.
 3. Istota  zakażenia  się  wirusem  HIV,  powodującym  AIDS.
 4. Osiąganie  celów  życiowych  i  zainteresowanie  nauką i sportem
 5. Modelowanie  pozytywnych  wzorców  zachowań.

 

 PROGRAM  PROFILAKTYCZNY PMOS

 

 

CZYNNIKI RYZYKA

CELE

ZADANIA

SPOSOBY  REALIZACJI

ODPOW.

PRZEMOC, AGRESJA

Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości.

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami nacisku (przemocy, agresji). Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją. Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej i rówieśników.Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

 

Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów. Rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy. Dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem. Integrować zespoły ćwiczebne.

 

Zwiększyć samoocenę u uczniów.

 

 Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zajęcia wychowawcze integrujące zespoły ćwiczebne.

Wykorzystanie elementów motywacji w systemie oceniania

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności.

 instruktorzy

 

 

instruktorzy

 

 instruktorzy.

 

instruktorzy

NARKOMANIA, ALKOHOL, HIV, AIDS

Moda na branie, palenie i picie. Brak umiejętności zachowań asertywnych.Łatwość dostępu do środków psychoaktywnych.Ryzykowne zachowania powodujące zagrożenia wirusem HIV. Wczesna inicjacja seksualna.

Zapobieganie uzależnieniom.Zmniejszenie motywacji do picia, palenia, „brania” w celu osiągania pożądanych stanów emocjonalnych.Zapobiegania ryzykownym zachowaniom. Opóźnienie inicjacji seksualnej.

Dostarczyć uczniom i rodzicom wiedzę na temat konsekwencji „brania”, picia, palenia.

 Wzmacniać w uczniach umiejętność odmawiania.

 

 

 

 

 

Utrudniać młodzieży dostęp do środków psychoaktywnych.

 

 

 

 

Dostarczyć wiedzę o HIV i AIDS. Podnieść poziom uświadomienia.

Gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. profilaktyki uzależnień.

Zajęcia. nt. uzależnień i asertywności.

Gazetki informacyjne w bezpośredniej bliskości obiektów sportowych.

Spektakle teatralne oraz spotkania z uzależnionymi.

Obserwacja uczniów podczas treningów, zawodów sportowych, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych. Nie dopuszczać do przebywania na terenie placówki osób obcych. Happening- Dzień bez papierosa.

 

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, konkursy

 

Pedagog

 

 

Pielęgniarka

 

Wybrani uczniowie

 

Dyrektor

 

 Portier,               instruktorzy

 

 

 

 

 Specjaliści w danej dziedzinie

SŁABE WYNIKI W NAUCE i SPORCIE

Lenistwo.Niska samoocena uczniów.Poziom absencji.  Problemy rozwoju. Brak celów życiowych.Wagary. Nieciekawe zajęcia. Monotonne treningi

Osiąganie lepszych wyników nauce i sporcie. Zwiększenie motywacji do poprawy ocen i wyników sportowych. Zwiększenie zdolności i motywacji do osiągania i stanowienia celu. Eliminowanie nieciekawych zajęć.

Upowszechnić aktywizujące metody treningu.

 

Aktywizować uczniów przez sport. Prowadzić kółka zainteresowań, umożliwić zdobycie nowych umiejętności wg potrzeb młodzieży. Prezentować osiągnięcia uczniów-sportowców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczyć rozmiary absencji na treningach.Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów.

Zorganizować formę doskonalenia zawodowego  nt. metod aktywizujących w nauczaniu i sporcie.

Stosowanie metod aktywizujących. Informacja w holu szkoły o  sportowychzajęciach pozalekcyjnych, czasie trwania, terminie spotkań.

 

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia w nauce i sporcie. Elementy motywacji w systemie oceniania wyników sportowych. Konkursy i zawody sportowe:

 

Przegląd dorobku sportowego-wystawa prac o tematyce sportowej, występy uczniów, prezentacja dyplomów i pucharów ,plebiscyt sportu szkolnego. Prezentacja pucharów-witryna w holu placówki. Nagrody na koniec roku szkolnego. Monitorowanie absencji uczniów.

 

Kontakt z PPP. Rejestr uczniów z opinią PPP i monitorowanie realizacji zaleceń.

Dyrektor

 

 

instruktorzy

 

 

 

 

dyrektor i instruktorzy

 

 

 

 

 

instruktorzy i liderzy grup

 

 

 

 

 

Dyrektor poradni

BEZROBOCIE, UBÓSTWO

Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia.Brak celów życiowych.Znieczulica społeczna.

Ukazanie alternatywnych sposobów organizowania życia poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych. Właściwa orientacja zawodowa, możliwości rozwoju sportowego Postrzeganie ubóstwa, zwiększenie wrażliwości na biedę, Uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Dostarczyć wiedzę na temat alternatywnych sposobów organizowania życia.

 

 

Dostarczyć wiedzę o możliwościach dalszego rozwoju sportowego. Dostarczyć wiedzę o własnych zdolnościach, zainteresowaniach i ograniczeniach zdrowotnych przy wyborze dalszego kierunku kształcenia.Ukształtowanie umiejętności zaprezentowania własnej osoby. Nauczyć aktywności w pomaganiu ubogim i starszym.

 

 

 

 

 

Przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych.

Informacja o funkcjonujących grupach treningowych Spotkanie z olimpijczykami. Spotkanie uczniów i rodziców z instruktorami PMOS i dyrektorem

Gazetka informacyjne.

Zajęcia warsztatowe, pogadanki.

Kwesta „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Zbiórka żywności na rzecz ludzi ubogich.

 

Dyskusja:

 1. Dlaczego ludzie są ubodzy? . 2.Skromny, biedny, modny, czyli... nie oceniam ludzi po wyglądzie. pogadanka

Udział w akcji- Miasto bez barier architektonicznych

Wszyscy instruktorzy

 

 

 

 

 

 

Instruktorzy i uczniowie

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 instruktorzy

ŚRODOWISKO  SPOŁECZNE

Negatywne wzorce w mediach.Niski poziom kultury osobistej. Brak dyscypliny

Uczenie krytycznego stosunku do mediów. Podniesienie kultury osobistej uczniów. Szacunek dla norm poprawnego zachowania.

Wykazać zagrożenia i pozytywną rolę środków masowego przekazu. Respektować normy poprawnego zachowania. Zwiększyć  częstotliwość kontaktu z domem ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

Przypomnienie norm poprawnego zachowania. Wewnątrzszkolny system oceniania – egzekwowanie ustalonych norm zachowania. Pedagogizacja rodziców: pogadanki, wywiadówki profilaktyczne.

 

 

instruktorzy

 

 

dyrektor, pedagog

 PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW:

 W wyniku  działań  profilaktycznych  uczeń  potrafi:

-          Radzić  sobie  w  sytuacji  przemocy,  stresu  i  zagrożenia,

-          Być  asertywnym,

-          Zna  konsekwencje  zażywania  narkotyków,  palenia,  picia  i  wpływu  używek  na  własne  zdrowie,

-          Prowadzić  zdrowy  styl  życia,

-          Ocenić  swoje  możliwości  i  szanse  na  dalsze  kształcenie.

 SPOSOBY  REALIZACJI

 Treści  PP  w  większości  realizuje  się  na treningach i zawodach sportowych różnego szczebla.  Można  je  realizować  podczas  szkolnego  festynu,  zajęć  pozalekcyjnych,  wycieczkach  i  zajęciach  terenowych. Instruktor  sam  decyduje  o  metodzie  służącej  do  realizacji  celu,  przeważnie  będą  to  zajęcia  warsztatowe,  pogadanki,  dyskusje,  „burze  mózgów”.

Formą  realizacji  będzie  też  propaganda  wizualna,  czyli  gazetki  informacyjne,  plakaty,  ulotki  informacyjne,  wystawy  i  projekty.

 EWALUACJA

 Ocenie  poddawane  są  następujące  elementy:

-          Realizacja  programów  profilaktycznych

-          Realizacja  zaleceń  zawartych  w  opiniach  PPP

-          Realizacja  tematyki  profilaktyki  zawartych  w  planach  pracy opiekunów grup

-          Pedagogizacja  rodziców  uczniów  na  spotkaniach  z opiekunami grup

-          Występowanie  czynników,  rodzajów  i  przyczyn  zachowań  ryzykownych

-          Występowanie  czynników  chroniących: więź  z  rodzicami,  opieka  dorosłych,  zainteresowanie  nauką oraz sportem  i  własnym  rozwojem, aktywność,  ciekawość  poznawcza ,  zakorzenienie  w  tradycji  społeczności  i  szacunek  dla  jej  norm,  konstruktywna  grupa  rówieśnicza,  autorytety.

 Oceny  efektów  realizacji  PP,  obok  bieżącego  monitorowania  oraz  samooceny  przeprowadzanej  przez  zainteresowane  podmioty,  dokonuje  się  w  trakcie  posiedzeń  RP – podsumowujących  pracę  w  pierwszym  i  drugim  półroczu  roku  szkolnego.

Podstawa  do  formułowania  ocen  będą  narzędzia  stosowane  w  ramach  wewnątrzszkolnego  mierzenia  jakości  pracy  szkoły,  czyli  sprawozdania,  analizy,  dane  statystyczne,  obserwacje,  hospitacje,  zapisy  w  dokumentacji,  badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  zgłoszone  innowacje  i  projekty  działań,    programy,  scenariusze,  dezyderaty,  wykresy.

 

PRZYKŁADOWE  SCENARIUSZE  ZAJĘĆ 

 1. Asertywność – sposób  na  agresję: Biblioteka  w  Szkole, 10/2001.
 2. Projekt  przeciwdzialania  agresji  i  przemocy: BwSz, 4/2001.
 3. Świat  bez  uzależnień  byłby  lepszy: BwSz, 9/2001.
 4. Istota  uzależnień  od  alkoholu: BwSz,  9/2002.
 5. Promocja  zdrowego  stylu  życia: BwSz, 4/2002.
 6. Przeciwdziałanie  zachowaniom  agresywnym.  Model  postępowania  biblio-terapeutycznego: BwSz, 9/1998.
 7. Listy  do  uczniów  i  rodziców  w  sprawie  uzależnień: BwSz, 9/1996.
 8. Czy  znasz  zasady  savoir –vivre`u?: BwSz, 4/2001.
 9. I  ty  możesz  zostać  św. Mikołajem: BwSz, 11/2001
 10. Ludzie,  którym  ufam: BwSz, 9/2001.
 11. W  czym  tkwi  piękno  i  radość  przyjaźni: BwSz, 10/2002.
 12. Wolontariat – służba  na  rzecz  innych: BwSz, 12/2002.
 13. Wolontariat  Młodzieżowy.  Program  wychowawczy: BwSz, 12/2002.
 14. Sąd  nad  mediami: BwSz, 1/2001.
 15. Piękne  kłamstwo – o języku  reklamy: BwSz, 10/1999.
 16. Super  pamięć – poznajemy  efektywne  techniki  zapamiętywania.  Konspekt  z  zakresu  organizacji  i  techniki  pracy  umysłowej  ucznia: BwSz, 10/2000.
 17. Organizacja  pracy  umysłowej  ucznia.  Trudności  w  nauce  i  szkole: BwSz, 6/1999.
 18. Organizacja  pracy  umysłowej  i  samokształcenie: BwSz, 4/1997.
 19. Przed  trudnym  wyborem.  Zajęcia  z  orientacji  zawodowej: BwSz, 5/1999.
 20. Książka – moja  Arkadia,  kraina  szczęścia.  Program  zajęć  pozalekcyjnych  profilaktytczno-edukacyjnych: BwSz, 10/2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2012 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pyda
Ilość wyświetleń: 538
23 sierpnia 2012 08:13 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
23 sierpnia 2012 08:08 (Kamila Pyda) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl