Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Regulaminy zobacz archiwum »

22 sierpnia 2012 14:33

Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego

 ZASADY ORGANIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PYRZYCACH

 

 Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 nr 67,

poz. 329- z późniejszymi zmianami)

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 1997r.,

nr 56,poz. 357- z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Z 2009r. nr 168, poz. 1324)

 2. Cele nadzoru pedagogicznego realizowanego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pyrzycach

 podnoszenie jakości działań edukacyjnych i wychowawczych placówki , głównie poprzez tworzenie mechanizmów skutecznego wspomagania wychowanków w ich harmonijnym rozwoju

 • wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym

3. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego

 W PMOS w Pyrzycach nadzór pedagogiczny realizowany jest z uwzględnieniem zasad:

 • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
 • dążenia do obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy placówki oraz poszczególnych nauczycieli,
 • współdziałania pomiędzy dyrektorem placówki, organem nadzoru pedagogicznego, organem prowadzącym oraz nauczycielami,
 • zasad etyki zawodowej oraz wzmacniania poczucia odpowiedzialności nauczycieli za efekty swojej pracy,
 • sprzyja samodzielności i aktywności nauczycieli

 4. Przedmiot nadzoru pedagogicznego

 • przedmiot nadzoru stanowią wymagania pracy placówki i wskaźniki poziomu ich osiągania ustalone do obszarów wymienionych w art. 33 ustawy o systemie oświaty, wymagania ustalone w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, innych zadań określonych w aktach wykonawczych do ustawy,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych
 • wnioski z bieżącego monitorowania jakości pracy placówki, w tym sugestii, spostrzeżeń i skarg zainteresowanych klientów placówki,
 • wnioski z realizacji rocznego planu pracy

 5. Zakres kompetencyjny nadzoru pedagogicznego

 • osobami realizującymi zadania nadzoru pedagogicznego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pyrzycach jest dyrektor placówki
 • zakres przedmiotowy nadzoru pedagogicznego określa dyrektor placówki
 • osoba sprawująca nadzór pedagogiczny ma prawo do:

- wstępu w charakterze obserwatora na wszystkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane w placówce przez wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych niezależnie od wymiaru zatrudnienia oraz formy nawiązania stosunku pracy,

- wglądu do dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez te osoby,

- opiniowania pracy poszczególnych nauczycieli m. in. w celu dokonywania oceny ich pracy,

- prowadzenia badań zwanych ewaluacją służących ocenie poziomu sprawności procesów edukacyjnych, wychowawczych w placówce,

- hospitacji zajęć,

- wydawania doraźnych zaleceń oraz formułowania wniosków związanych z dalszymi kierunkami doskonalenia zawodowego nauczycieli

 6. Funkcje nadzoru pedagogicznego

 

 • w zakresie realizacji ewaluacji i kontroli

- ocena skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych, wychowawczych pod kątem realizacji prawa oświatowego, a także spełniania standardów, norm ustalonych w statucie placówki i programach działań edukacyjnych oraz wynikających z rozpoznanych potrzeb i oczekiwań podmiotów placówki,

- oceny jakości procesów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w placówce,

- oceny poziomu wpływu warunków pracy placówki na osiągane efekty pracy

 • w zakresie realizacji zadań wspomagających nauczycieli:

- doskonalenie umiejętności nauczycieli z zakresie interpretowania i stosowania przepisów prawa oświatowego,

- doskonalenie umiejętności psychopedagogicznych nauczycieli podnoszących jakość oferowanych przez nich usług edukacyjnych,

- wspieranie warsztatu zawodowego nauczycieli w celu podnoszenia poziomu ich awansu zawodowego,

- identyfikowanie działań nauczycieli wokół wspólnych celów pracy placówki.

 

7. Uogólniony rejestr form i technik realizacji zadań nadzoru

pedagogicznego

 • w zakresie realizacji ewaluacji i kontroli

- badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych dzieci i młodzieży ,

- hospitacje oceniające i diagnozujące,

- analiza dokumentów,

- badania ankietowe ( ankiety, sondaże diagnostyczne)

- wywiady,

- obserwacje

 • w zakresie realizacji zadań wspomagających

- szkolenia i narady,

- zespoły samokształceniowe,

- hospitacje doradcze,

- lekcje otwarte,

- instruktaż bieżący,

- konsultacje indywidualne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2012 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pyda
Ilość wyświetleń: 384
22 sierpnia 2012 14:34 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
22 sierpnia 2012 14:33 (Kamila Pyda) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl