Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Regulaminy zobacz archiwum »

11 sierpnia 2011 10:48

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

W PYRZYCACH

ROZDZIAŁ I

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej działań statutowych dotyczących kształcenia oraz sprawowania wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor PMOS w Pyrzycach , który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, udziela i odbiera głos w dyskusji a także - nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, informacje o funkcjonowaniu placówki oraz na bieżąco zapoznaje radę z obowiązującymi w oświacie przepisami.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, którzy zobowiązani są do:

- aktywnego uczestnictwa w obradach i pracach rady oraz rzetelnego przygotowania się do posiedzeń;

- dochowania tajemnicy służbowej i nieujawniania osobom postronnym poruszanych na konferencji spraw, mogących naruszyć dobro ucznia, jego rodziców a także pracowników placówki;

- realizacji uchwał rady;

- wykonywania przyznanych zadań zgodnie z rocznym planem pracy;

- składania sprawozdań przed radą.

5. Za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej lub też jej przewodniczącego, w posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone.

6. Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

- dyrektora placówki jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

- organu prowadzącego;

- organu nadzorującego placówkę;

- co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Rada pedagogiczna obraduje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, na:

- posiedzeniach plenarnych organizowanych:

a/ przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

b/ po zakończeniu roku szkolnego.

- posiedzeniach roboczych zwoływanych w miarę bieżących potrzeb np. rady szkoleniowe, przedmiotowe, problemowe.

8. Nauczyciele winni być powiadomieni o terminie posiedzenia, co najmniej 3 dni przed planowanym ich odbyciem:

- informacje o terminie i porządku rady pedagogicznej dyrektor przekazuje nauczycielom w formie pisemnej

9. Obecność każdego nauczyciela na posiedzeniach rady jest obowiązkowa.

10.Usprawiedliwiona nieobecność na radzie ma miejsce w wypadku, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez dyrektora szkoły do innych prac, albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej.

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków, w głosowaniu jawnym lub na wniosek członków Rady tajnym.

12.W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.

13. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich uczniów oraz wszystkich pracowników placówki.

14. O zawieszeniu uchwały rady pedagogicznej jej przewodniczący powiadamia organ prowadzący placówkę celem zajęcia przez ten organ stanowiska.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ.

1. Do zadań związanych z działalnością dydaktyczną rady pedagogicznej należy :

- planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej;

- zatwierdzanie planu rady pedagogicznej;

- analizowanie okresowe i roczne stanu nauczania;

- podejmowanie uchwał o skreśleniu uczniów z listy uczestników zajęć;

- ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;

- opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

2. Rada pedagogiczna w zakresie związanym z działalnością organizacyjną :

- wnioskuje o powołanie doraźnych lub stałych komisji – w tym komisji wnioskowej, która zbiera w trakcie rady wnioski podlegające omówieniu, przegłosowaniu, zatwierdzeniu i wyznaczeniu terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich prawidłowy przebieg;

- opiniuje pracę organizacyjną placówki – w tym tygodniowy rozkład zajęć sportowych;

- opiniuje plan wykorzystania środków finansowych szkoły;

- zatwierdza wnioski instruktorów w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

- wnioskuje w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;

- zatwierdza inne wewnętrzne regulaminy;

- uchwala statut placówki i uchwala jego zmiany.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane :

- wpisu do księgi protokołów dokonuje protokolant do 5 dnia po odbyciu rady pedagogicznej;

- protokół wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący i protokolant;

- członkowie rady mają obowiązek na każdym kolejnym jej posiedzeniu zatwierdzić protokół z poprzedniej konferencji;

- po przeczytaniu protokołu mogą zgłosić przewodniczącemu poprawki, które w drodze głosowania zostają zatwierdzone lub odrzucone;

- w księdze protokołów nie wolno odnotowywać żadnych uwag pisemnych.

2. Książka protokołów winna zawierać :

- klauzulę – „księga zawiera ............... str. I obejmuje prace rady pedagogicznej od dnia............. do dnia..................\";

- podpis dyrektora placówki;

- księga winna być przesznurowana i opieczętowana.

3. Książka protokołów znajduje się pod nadzorem dyrektora i może być udostępniona wyłącznie na terenie placówki:

- członkom rady pedagogicznej;

- organowi nadzorującemu lub prowadzącemu placówkę;

- upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych.

4. Tryb wyboru protokolantów na rok szkolny :

Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej kandydatury na stanowisko protokolanta w czasie konferencji podsumowującej rok szkolny i po akceptacji członków rady zostają oni zatwierdzeni.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2011 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pyda
Ilość wyświetleń: 373
11 sierpnia 2011 10:49 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
11 sierpnia 2011 10:48 (Kamila Pyda) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl