Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

11 sierpnia 2011 09:53

Statut

STATUT

POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO

OŚRODKA SPORTOWEGO

W PYRZYCACH

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. Z 2016 r. poz.1943, 1954,1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60,949,1292)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2017 r poz. 59 i 949)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( (Dz.U. Z 2017 r poz. 60 i 949)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U. Z 2017 r. poz. 1189)

 

DZIAŁ I

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY  OGÓLNE

 

§ 1

 1. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zwanym dalej PMOS jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego

2.Siedziba PMOS znajduje się: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

3.Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy posiada i używa pieczęć o treści:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce,

ul. Lipiańska 4, tel.  91 88 11 367

4.Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Pyrzycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

5.Do prowadzenia swojej statutowej działalności PMOS korzysta z hal, sal, boisk sportowych znajdujących się na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

 

§ 2. 

PMOS   działa na podstawie:

1.Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016r. 1943  ze  zmianami) UOSO

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 9 Dz.U. Z 2017 r poz. 59 i 949)

3.Uchwały Nr XXI/116/2000 r. Rady Powiatu z dnia 25 października 2000 r. w   

sprawie: powołania Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach.

4. Niniejszego statutu           

 

§ 3

1. PMOS jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez Powiat           Pyrzycki

2.PMOS może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o

      gospodarce finansowej jednostek budżetowych

 DZIAŁ II

 ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  PMOS

 

§ 4

 Placówka realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty w szczególności:

1.Rozwija zainteresowania sportowe dzieci i młodzieży.

2.  Pogłębia umiejętności wykraczające poza szkolne programy wychowania  fizycznego. 3.Stwarza warunki do rozwoju uzdolnień ruchowych młodzieży szczególnie    utalentowanej w  wybranej dyscyplinie sportowej.

4. Kształtuje nawyki czynnego wypoczynku poprzez zamiłowania do uprawiania     krajoznawstwa i turystyki.

5. Organizuje zawody sportowe, turnieje towarzyskie dla PMOS i innej młodzieży i dorosłych.

6. Organizuje masowe imprezy sportowe, sportowo- rekreacyjne, turystyczne, festyny,   itp.

7. Realizuje kalendarz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie    (mistrzostwa powiatu i regionu).

8. W zakresie sportu wyczynowego prowadzi szkolenia w sekcjach sportowych

9. Zapewnia  - w miarę posiadanych środków - transport na zawody regionalne,  półfinał i finał wojewódzkie dla wszystkich  typów szkół, które wywalczyły mistrzostwo powiatu

 

§ 5

1. PMOS realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze przez:

1. Zapewnienie uczestnikom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć

2. Włączenie do działalności wychowawczej i opiekuńczej rodziców i opiekunów

3. Organizowanie imprez i uroczystości w PMOS wiążących emocjonalnie

     uczestników i rodziców z placówką.

4. Współdziałanie z innymi instytucjami mającymi w zakresie swych działań pracę

     z usportowioną młodzieżą, LZS, klubami sportowymi, TKKF, związkami   

     sportowymi

5.  Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych.

2. Placówka współpracuje z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno- oświatowymi,

    instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym   

    przez:

 

 1. Wspólną organizację imprez sportowych, sportowo - rekreacyjnych
 2. Udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne,
 3. Działanie na rzecz środowiska,
 4. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki.

 

DZIAŁ III

 ROZDZIAŁ III

                ORGANY  PLACÓWKI                  

 

§ 6.

1. Organami placówki są:

 1. Dyrektor placówki,
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców – z chwilą powołania
 4. Samorząd wychowanków – jeżeli został utworzony 

                                                      

 2. Dyrektor PMOS wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 3. Do kompetencji dyrektora placówki należy w szczególności:

                1. Kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

                2. Kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

                3. Sprawowanie opieki nad wychowankami, stwarzanie im warunków do czynnego

                    uczestnictwa we wszystkich formach pracy placówki,

                4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

    5. Stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  

        aktywne działanie prozdrowotne,

    6. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji   

        stanowiących..

     7. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,

                    zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich

                    prawidłowe wykorzystanie,

                 8. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

                 9. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz

                     innym pracownikom placówki,

                10. Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w

                     sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

                     pozostałych pracowników placówki,

               11. Podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar dla wychowanków po

                     zasięgnięciu opinii członków Rady Pedagogicznej,

               12. Wstrzymanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej

                     niezgodnych z przepisami prawa, zawiadomienie organu prowadzącego

                     placówkę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o

                     których mowa w § 6 ust.4.

               13. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

                     szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru  

                     pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki,

                 14. Wykonywania innych działań wynikających z przepisów,

                 15. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć

                        poprzez:

 1. systematyczną kontrolę zajęć,
 2. rozmowy z rodzicami,
 3. egzekwowanie i przestrzeganie regulaminów korzystania z pomieszczeń placówki,

                   16. Odpowiadanie za wyposażenie materialne placówki, remonty i naprawy

                         zgłaszanych usterek.

                   17.  Dyrektor PMOS wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach:

     a.    związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom   

            bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki;

     b.    związanych z właściwą organizacją procesu wychowawczego,   

            dydaktycznego i opiekuńczego;

                 c. z prowadzeniem działalności finansowej oraz polityki kadrowej

placówki

  

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

                        1. Zatwierdzanie planu pracy placówki,

2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

     pedagogicznych w placówce,

                        3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

                        4. Uchwalanie programu wychowawczego placówki,

                        5. Uchwalanie programu profilaktyki placówki,

                        6. Uchwalanie statutu placówki,

                        7. Uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,

                        8. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

                        1. Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2. Projekt planu finansowego placówki,

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom- instruktorom odznaczeń,  

     nagród i innych wyróżnień,

4. Propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom-  

    instruktorom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

5. Kandydata na stanowisko dyrektora po nie rozstrzygniętym konkursie.

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego  

    zmiany.

7. Rada Pedagogiczna wykonuje inne działania wynikające z przepisów:

a. Może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie  

     nauczyciela ze stanowiska dyrektora

           b. Może wyłonić przedstawiciela do komisji konkursowej,

           c. Może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie  

                imienia placówce.

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów    

     w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania Rady    

     Pedagogicznej są protokołowane.

9. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział także z głosem

     doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na  

     wniosek Rady Pedagogicznej. 

11. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Zachodniopomorskiego

     Kuratora Oświaty z inicjatywy przewodniczącego, Zarządu Powiatu lub co    

      najmniej 1/2   członków Rady Pedagogicznej. 

12. Nauczyciele- instruktorzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw    

      poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać    

      dobro osobiste uczniów lub  ich rodziców, a także nauczycieli i innych

       pracowników placówki.

 

§ 7.

1. Rada rodziców jest organem społecznym PMOS i stanowi reprezentację rodziców

           dzieci uczęszczających na zajęcia w PMOS.

 1. W skład Rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.
 2. W wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem PMOS.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1.  Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a. programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli – instruktorów

b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów praz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli – instruktorów i rodziców.

2. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw PMOS.

3. Na umotywowany wniosek rady rodziców dyrektor PMOS ma obowiązek zbadać sytuacje wychowawcza sekcji i ocenić prace instruktora. Winkiem oceny może być zmiana instruktora.

  Od decyzji dyrektora można się odwołać do Zarządu Powiatu w terminie 7 dni.

  Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

 1. W celu wspierania działalności statutowej PMOS rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

§ 8

 1. W placówce może być utworzony Samorząd Wychowanków.

2.Samorząd Wychowanków zwany dalej „Samorządem” tworzą wychowankowie placówki.

3.Regulamin Samorządu  tworzą i uchwalają  wszyscy wychowankowie PMOS i nie może być on sprzeczny ze statutem placówki.

4.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:

1. Prawo do organizacji życia placówki umożliwiające rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań,

2. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem placówki,

 1. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
 2. Opiniuje program wychowawczy placówki i wszystkie dokumenty prawa wewnętrznego placówki, które dotyczą problematyki wychowanków.

 

§ 9

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami placówki dotyczące

działalności dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz placówki przez dyrektora.

 1. W przypadku konfliktu, każda ze stron ma prawo złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora
 2. Dyrektor w terminie do 14 dni udziela odpowiedzi na złożoną skargę.
 3. Po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych.
 4. W przypadku dalszego braku porozumienia stron dyrektor powołuje komisję złożoną z dyrektora, zainteresowanych osób oraz z przedstawiciela Rady Pedagogicznej lub przedstawiciela administracji i obsługi w zależności od rodzaju sporu. Komisja dąży do rozwiązania konfliktu.
 5. W razie niezadowolenia z rozwiązania konfliktu pracownik może złożyć skargę do organu prowadzącego lub nadzorującego.

 

 DZIAŁ IV 

 ROZDZIAŁ IV

               ORGANIZACJA   PLACÓWKI               

 

§ 10

 1. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z

      potrzeb środowiska.

2.Podstawową jednostką organizacyjną PMOS jest stała forma zajęć ( sekcja sportowa) , ujęta

w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.

3.Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków

5.Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.

6.Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki. Tygodniowy wymiar zajęć stałych w PMOS musi wynosić nie miej niż 40 godzin tygodniowo.

 

 § 11.

 1. Arkusz organizacji placówki opracowuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
 2. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 1. Placówka opracowuje plany pracy.
 2. Placówka może opracowywać własne programy.

 

§ 12.

      1. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego od 1 września do 31

sierpnia – jest placówką nieferyjną.

 1. Godziny pracy placówki ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym; powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 2. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone są według odrębnego planu opracowanego przez radę pedagogiczną
 4. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęć oraz zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej przez:
  1. Skuteczne reagowanie pracowników na przejawy przemocy, uzależnień i demoralizacji występujących na zajęciach , i organizowanych zawodach
  2. Zapewnienie stałej opieki wychowankowi w czasie trwania zajęć i pobytu w placówce.
  3. Pisemne wyrażenie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz jego samodzielny powrót do domu - dotyczy wszystkich niepełnoletnich uczestników.

 

§ 13.

    1. Dla własnych wychowanków PMOS może organizować obóz sportowy wyjazdowy lub      

     stacjonarny w miejscu zamieszkania.

 

§ 14.

     1. PMOS może na zlecenie innych instytucji , organizacji organizować imprezy

           sportowe, sportowo rekreacyjne, festyny, obozy sportowe

   

   DZIAŁ V  

 ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PLACÓWKI              

 

§ 15.

      1. Placówka zatrudnia nauczycieli- instruktorów, pracowników administracji  i obsługi.

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w § 15 ust.1  określają odrębne przepisy. 
 2. Nauczyciel -instruktor prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą oraz  jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

4.   Do zadań nauczycieli- instruktorów należą w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków na czas pobytu  w placówce, a także w czasie innych zajęć, imprez, zawodów  oraz wycieczek organizowanych przez placówkę,
 2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczego zgodnie z przygotowanym do pracy w PMOS programem  do prowadzonych zajęć, dopuszczonym przez dyrektora
 3. organizacja i nabór wychowanków na swoje zajęcia,
 4. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
 5. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt placówki,
 6. ustalenie planu pracy i organizacji imprez
 7. wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań,
 8. doskonalenie umiejętności dydaktycznej poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 9. prawidłowe prowadzenie dokumentacji zespołu wychowanków z uwzględnieniem w niej telefonów lub adresów mailowych, które potrzebne są do szybkiego kontaktowania się w razie nagłego odwołania zajęć spowodowanego np. chorobą instruktora,
 10. przestrzeganie czasu pracy według ustalonego harmonogramu,
 11. terminowe wypełnianie zadań przydzielonych przez dyrekcję placówki,
 12. współpraca z rodzicami wychowanków i włączenie ich w programowe i organizacyjne sprawy zespołu,
 13. utrzymywanie stałych kontaktów z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i instytucjami samorządowymi,
 14. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich i innowacji organizacyjnych,
 15. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz pomiędzy nimi a innymi wychowankami placówki.

 

 

5.   Nauczyciel ma prawo do:

 1. korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony          dyrektora PMOS, właściwych placówek i innych instytucji oświatowych oraz   

      naukowych,

 1. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków, zgodnych z Konwencją o Prawach Dziecka,
 2. decydowania o doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych .

      6. Do realizacji zadań statutowych w PMOS zatrudnia się

1. referenta (pracownik administracyjny)

      7. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy                        

          zakres obowiązków ustalony przez dyrektora  placówki.

 

 DZIAŁ VI

   ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE  PLACÓWKI              

 

§ 16.

      1. Wychowankami placówki mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 lat i młodzież

ucząca się, a w szczególnych przypadkach o uczestnictwie decyduje instruktor.

 1. W pracy PMOS biorą udział uczestnicy stali, okresowi, okazjonalni
 2. Stały uczestnik bierze systematyczny udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego
 3. Okresowy uczestnik bierze udział w zajęciach przeznaczonych dla realizacji określonego zadania w ustalonym czasie
 4. Okazjonalny uczestnik korzysta w sposób doraźny z urządzeń i organizowanych przez placówkę imprez masowych, zawodów, festynów, itp.
 5. Nabór do stałych sekcji PMOS prowadzą wytypowane szkoły, posiadające odpowiednią bazę
 6. Nauczyciel - instruktor przeprowadza w wybrany przez siebie sposób nabór wychowanków  do swoich zajęć.
 7. Rekrutacja uczestników zajęć odbywa się do końca września danego roku szkolnego.
 8. Uzupełniający nabór może trwać cały rok za zgodą instruktora, tylko w przypadku wolnych miejsc.
 9. Uczestnictwo w zajęciach w formach stałych, okresowych jak i okazjonalnych jest dobrowolne  i bezpłatne.
 10. Warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki są jego zainteresowania i zobowiązanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia w formach stałych oraz pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach - dotyczy osób niepełnoletnich.
 11. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu przebywania na terenie placówki oraz wewnętrznego regulaminu uczestnictwa w zajęciach.
 12. Uczestnicy stali powinni posiadać oświadczenia od rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach (osoby niepełnoletnie). Pozostali uczestnicy zajęć badania lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (osoby pełnoletnie).
 13. Placówka wspiera szczególnie rozwój i kulturalne spędzanie wolnego czasu wychowanków środowiska lokalnego współpracując z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo- kulturalnymi.
 14. Placówka jest również szeroko otwarta na każdego młodego człowieka, który potrzebuje wsparcia w swoich twórczych działaniach.

 

 

§ 17.

   1. Wychowanek ma prawo z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych  w  

             Konwencji o Prawach Dziecka do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności osobistej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności placówki, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów,
 7. pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
 8. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć,
 9. wpływania na życie placówki przez  swoją działalność
 10. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu placówki,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników placówki,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
  5. przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji.

3.    Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka:

      1.  skargi w przypadku naruszenia praw dziecka mogą być składane przez samego              

           wychowanka, jego opiekuna lub rodzica,

                  2.  skarga może być pisemna lub ustna,

      3. w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora placówki, dyrektor       

         placówki  rozpatruje ją na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i w terminie do 7 dni  

         od jej posiedzenia informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach,

                 4.  sekretariat placówki prowadzi rejestr skarg i wniosków,

     5. placówka informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz

         podaje  nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia

         praw dziecka (PPP, Rzecznik Praw Ucznia),

 

 

§ 18.

1. Rada Pedagogiczna, nauczyciele-instruktorzy, dyrektor placówki mogą wobec

wychowanków wyróżniających się w pracy na zajęciach, za osiągnięcia w różnego

rodzaju zawodach sportowych oraz za właściwą postawę uczniowską stosować następujące nagrody:

 1. pochwałę na forum grupy za systematyczną pracę i właściwą postawę,
 2. listy pochwalne, dyplomy i nagrody  za systematyczne uczęszczanie na zajęcia
  i szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju zawodach sportowych,
 3. listy gratulacyjne do rodziców dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.
 4. nagrodę rzeczową.
 5. Kary przewiduje się dla wychowanków za:
  1. niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia,
  2. nieprzestrzeganie norm społecznych i zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników,
  3. niszczenie mienia placówki,
  4. nieprzestrzeganie innych obowiązków wychowanka zawartych w statucie,
  5. nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w szkole, co monitorowane jest w ramach współpracy placówek oświatowych.
 6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 7. Rada Pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor placówki mogą wobec wychowanków stosować następujące kary:
  1. upomnienie opiekuna grupy na zajęciach za pojedyncze przypadki niestosowania się do obowiązków wychowanka określonych w statucie placówki (np. spóźnienia lub brak dyscypliny na zajęciach),
  2. nagana ustna udzielona przez dyrektora (za niszczenie mienia PMOS i krzywdzenie kolegów),
  3. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez placówkę, za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka,
  4. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka,
  5. wezwanie rodziców przez opiekuna zajęć lub dyrektora placówki,
  6. powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadkach kolizji z prawem, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  7. okresowe zawieszenie w prawach wychowanka  placówki,
  8. zakaz wstępu na obiekty  (nieprzestrzegania obowiązków wychowanka).
 8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę
  w przypadku: 
  1. wyczerpania innych kar,
  2. złamania prawa przez wychowanka,
  3. 50% nieobecności wychowanka na zajęciach w ciągu semestru,
  4. złych wyników w nauce, braku promocji do następnej klasy, czyli zaniedbania podstawowych obowiązków ucznia, na co może wpływać również nadmiar zajęć pozalekcyjnych, na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.
 9. Placówka ma prawo informowania rodziców wychowanka w formie ustnej lub pisemnej o zastosowanej karze.
 10. Tryb odwołania się wychowanka od kary:
  1. wychowanek poprzez rodziców lub rodzice mają prawo złożenia pisemnego odwołania do dyrektora placówki w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary.
  2. dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na radzie pedagogicznej,
  3. decyzja dyrektora jest ostateczna; może zostać wręczona rodzicowi osobiście lub w formie przesyłki pismem poleconym przed upływem wyznaczonych  14 dni.

DZIAŁ VII

    ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE              

 

§ 19.

      1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej placówki określają odrębne przepisy.

 1. Placówka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 20.

          1. Po zgromadzeniu pięciu zmian w statucie następuje wydanie ujednoliconego tekstu.

 1. Znowelizowany statut zatwierdza się uchwałą Rady Pedagogicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem decyzje podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

UCHWAŁA NR 1/2017

 z dnia 11 października 2017 r.

 Rady Pedagogicznej

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach

  w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka sportowego w Pyrzycach

 

 

Na podstawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2016.1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949, 1292)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 i 949)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 1189)

 

 

§ 1

Ustalić statut Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc statut z dnia 16.03.2010 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2011 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pyda
Ilość wyświetleń: 409
05 września 2018 10:48 (Kamila Migdał) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2011 10:23 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
11 sierpnia 2011 09:59 (Kamila Pyda) - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl